Algemene voorwaarden 

i.s.m. Kwispelkrachtig 


Artikel 1 Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Kwispelkrachtig

2.    Zorgovereenkomst: Overeenkomst waarin de ene partij aan de andere zorg verleent tegen een van tevoren afgesproken tarief.

3.    Opdrachtnemer: de persoon die als zelfstandige in de uitoefening van zijn bedrijf dan wel in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, 

       werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.  

4.    Opdrachtgever: degene die de opdracht verstrekt aan de Opdrachtnemer

5.    Opdracht: een door Opdrachtnemer aanvaard aanbod van opdracht. Een aanbod van opdracht kan mondeling of schriftelijk worden 

       verstrekt en/of worden aanvaard dan wel worden geweigerd. Indien een aanbod van opdracht wordt aanvaard zal deze binnen 5 

       werkdagen schriftelijk worden vastgelegd in een Zorgovereenkomst van opdracht;

6.    Hulpverlening / begeleiding : de door Opdrachtnemer te verrichten diensten welke kunnen bestaan uit ondersteunende en activerende 

       begeleiding en hulpverlening (door middel van indicatie op basis van Jeugdwet / WMO of particulier).

7.    Schriftelijk: per brief of per e-mail.

Artikel 2 Toepassing

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Wijzigingen in deze 

        voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.

2.    De toepasselijkheid algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3.    Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing mochten zijn, blijven de overige bepalingen van 

       deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 

4.    Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen door Opdrachtnemer en 

        Opdrachtgever. 

5.    Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene 

       voorwaarden gelden vervolgens ook voor al gesloten zorgovereenkomsten. De wijziging wordt van kracht met inachtneming van een 

       termijn van één maand na schriftelijke bekendmaking van deze wijziging. 


Artikel 3 Verplichtingen 

1.    De Opdrachtnemer draagt zorg voor het voldoen aan wettelijke eisen vanuit de professionele standaard, Wet Maatschappelijke 

       Ondersteuning en / of Jeugdwet.

2.    De Opdrachtnemer als zelfstandige is werkzaam op het gebied van hulpverlening; 

3.    De partijen uitdrukkelijk niet als doel hebben om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW of een fictieve 

       dienstbetrekking tot stand wensen te laten komen en uitsluitend met elkaar afspraken hebben op basis van een Zorgovereenkomst van 

       opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW; met uitzondering van artikel 7:406 BW.
            Ook komt met het bepaalde in deze overeenkomst geen overeenkomst van lastgeving als bedoeld in artikel 7:414 e.v. BW tot stand.

4.    De Opdrachtgever en Opdrachtnemer gaan een Zorgovereenkomst van opdracht aan met als doel de daadwerkelijke verlening van de 

       hulpverlening / begeleiding te regelen ;

5.    De Opdrachtnemer verleent zelfstandig de feitelijke hulpverlening / begeleiding en heeft een eigen verantwoordelijkheid vanuit de 

       professionele standaard. En vanuit die rol altijd aanspreekbaar is op haar professioneel handelen in de praktijk; 

6.    dat het Opdrachtnemer uitdrukkelijk vrijstaat om ook voor derden werkzaam te zijn; 

7.    Het is Opdrachtnemer toegestaan derden in te schakelen voor de te leveren zorg op basis van deze overeenkomst. De Opdrachtnemer     

       blijft verantwoordelijk en aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever voorde geleverde zorg (hetzij zelf geleverd, hetzij geleverd door     

       een derde).

8.    dat deze samenwerkingsvorm voor het verrichten van hulpverlening / begeleiding  is beoordeeld en goedgekeurd door de Ministeries van 

        Financiën en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

9.    Bij Opdrachtnemer is een klachtenprocedure van kracht : Klachtenregeling.nl.
            In geval de Opdrachtgever klachten heeft over de uitvoering van de hulpverlening / begeleiding en deze niet in onderling overleg tussen 

       Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen worden verholpen, zal de Opdrachtgever gebruik kunnen maken van de klachtenprocedure.     

       Opdrachtnemer verklaart het klachtenreglement voor wat betreft de behandeling van de klacht van toepassing. 

10.  Opdrachtnemer garandeert dat hij gekwalificeerd, bevoegd en bekwaam is om de hulpverlening / begeleiding te verlenen. Opdrachtnemer 

        zal als blijk van de benodigde kwalificaties beschikken over een daartoe strekkend en het in de zorgsector algemeen erkend 

        kwaliteitskeurmerk KIWA Mijn Keurmerk.

11.  De Opdrachtnemer heeft een eigen verantwoordelijkheid is met inachtneming van de eigen professionele verantwoordelijkheid 

        rechtstreeks en volledig verantwoordelijk en zo nodig aansprakelijk voor de kwaliteit van de verleende hulpverlening / begeleiding.     

        Bovendien verklaart Opdrachtnemer met ondertekening van deze Zorgovereenkomst verantwoordelijk te zijn. 

12.  Opdrachtnemer garandeert voorts dat hij voldoet en blijft voldoen aan de beroepseisen ten aanzien van (bij)scholing, opleiding, 

       deskundigheid, ervaring, etc. 


Artikel 4 Vergoeding en betaling

1.    Voor het verrichten van de opdracht ontvangt Opdrachtnemer een bedrag in euro’s, inclusief eventuele Btw-heffing. Tarieven zijn van 

        tevoren overeengekomen in de zorgovereenkomst punt 5.

2.    Opdrachtnemer zendt voor de verrichte werkzaamheden na afronding van de werkzaamheden maandelijks een factuur. Opdrachtgever is 

        gehouden deze binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum te voldoen op het op de factuur vermeldde rekeningnummer.

3.    Wanneer factuur niet binnen gestelde betalingstermijn is voldaan dan behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor om 

        vervolgtrainingen tot na betaling van de factuur / facturen uit te stellen / tijdelijk stop te zetten.

4.    Annulering van gemaakte trainingsafspraken door Opdrachtgever dient te geschieden minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Bij

       annulering korter dan 24 uur van tevoren word alsnog de training in rekening gebracht

5.    Eventuele vragen over de hoogte van een factuur van Opdrachtnemer dienen binnen 7 dagen na de verzending van de factuur per brief 

       of e-mail aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Indien geen bezwaar of vragen binnen de gestelde termijn worden ontvangen 

       dan mag Opdrachtnemer er vanuit dat Opdrachtgever akkoord is met de factuur.

6.    Wanneer tijdens de verstrekte opdracht er extra diensten afgenomen worden die niet specifiek in de zorgovereenkomst vermeld 

       staan dan zijn hierop de tarieven van toepassing zoals deze in de dan meest recent gedateerde tarieflijst vermeld staan.


Artikel 5 Het ter beschikking stellen van informatie

1.    Opdrachtgever zal alle gegevens en documenten, welke Opdrachtnemer volgens haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van 

        de verleende opdracht tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.

2.    Opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan zzp’er ter beschikking gestelde gegevens en 

        documenten, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 

3.    Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde gegevens en documenten aan Opdrachtgever 

       geretourneerd.

4.    Indien de voor de uitvoering van de Zorgovereenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan Opdrachtnemer ter 

       beschikking zijn gesteld, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Zorgovereenkomst op te schorten en/of de uit de 

       vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.    Opdrachtnemer neemt de regels die op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden voor het verwerken en 

       opslaan van persoonsgegevens in acht. Opdrachtgever en Opdrachtnemer nemen de AVG in acht indien informatie moet worden

       gedeeld of uitgewisseld.


Artikel 6 Aansprakelijkheid

1.    De Opdrachtnemer sluit Opdrachtgever uit voor alle aansprakelijkheid voor schade, die de Opdrachtnemer door diens handelen of nalaten 

        veroorzaakt aan Opdrachtgever en derden.

2.    De Opdrachtnemer verklaart in het bezit te zijn van een voor de uit te voeren Opdracht adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

       Opdrachtnemer garandeert dat vanuit deze aansprakelijkheidsverzekeringen voldoende dekking gewaarborgd blijft tijdens de Opdracht

       en dat de premies tijdig en volledig worden betaald.

3.    Opdrachtgever dient de Opdrachtnemer nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden ontstaan door of in verband 

       met de Zorgovereenkomst. 


Artikel 7 Geheimhouding en Klantenbeding 

1.    Opdrachtnemer zal de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en privacy van 

       Opdrachtgever in acht nemen. Bovendien moet  Opdrachtnemer voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met 

       betrekking tot alle persoonsgegevens. 

2.    De geheimhoudingsverplichting geldt zowel tijdens als na afloop van de Zorgovereenkomst.


Artikel 8 Duur en beëindiging 

1.    De Zorgovereenkomst kan door ieder der partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één 

       kalenderweek, tenzij, gelet op de continuïteit van de zorg, een langere opzegtermijn gerechtvaardigd is. 

2.    Iedere partij heeft verder het recht de Zorgovereenkomst tussentijds met een opzegtermijn van een maand op te zeggen, indien de 

       andere partij na een aanmaning en ingebrekestelling een van zijn verplichtingen niet is nagekomen, waaronder mede wordt verstaan het 

       beschadigen van de goede naam van de ander. 


Artikel 9 Overige bepalingen 

1.    Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Zorgovereenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk door partijen worden overeengekomen. 

2.    Indien enige bepaling van de Zorgovereenkomst niet van toepassing is of wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van kracht 

       blijven. De partijen zullen indien van toepassing is in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de niet van toepassing 

       verklaarde bepalingen op te stellen. Hierbij wordt zo veel mogelijk het doel en de strekking van de deze bepalingen in acht wordt

      genomen. 

3.   De Zorgovereenkomst prevaleert bij eventuele tegenstrijdigheden boven andere overeenkomsten. 

4.   Wanneer de zorgovereenkomst betrekking heeft op een Supportdog traject dan bestaat er na akkoord van de Opdrachtnemer de

       mogelijkheid tot het aanschaffen en gebruiken van een Kwispelkrachtig Supportdog tuig en/of riem.
            Bij opzegging van de opdracht door 1 van de partijen is het gebruik van het Kwispelkrachtig Supportdog tuig en/of de riem niet langer     

       toegestaan. Het tuig en/of de riem dient voor een redelijke vergoeding (vast te stellen in overleg met Opdrachtgever) verkocht te worden 

       aan de Opdrachtnemer. 


Artikel 10 Rechtskeuze en toepasselijke rechter 

1.    Op de Zorgovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2.    Alle geschillen die tussen partijen uit de Zorgovereenkomst voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 

       Dordrecht.